Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 23 november 2012

In de raadszaal op het Stadhuis

Dick de Vos (van de Partij vd Dieren) had het Katblad erop attent gemaakt dat we een praatje konden houden voor de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid met betrekking tot de nota "Dierenwelzijn".
Wel, Magiz en mevrouw K. gingen direct aan de slag om een stukje te schrijven dat in precies 5 minuten kon worden voorgelezen en toch (bijna) alles bevatte wat er gezegd moest worden over de roundup-kwestie.
Graag willen wij u laten lezen wat Magiz afgelopen avond heeft voorgedragen, terwijl mevrouw K. kritisch toehoorde. Maar Magiz deed het natuurlijk erg goed!
Hieronder de tekst.....

De bijbehorende fotopagina krijgt u morgen van ons te zien.
Dames en Heren,

Mijn naam is Marit Wormgoor, ik woon in de wijk Pancrat-Oost en richt graag het woord tot u, mede namens Annemarie Kemp van Het Leidsch Katblad en een groot aantal bezorgde stadgenoten en dierenliefhebbers, die inmiddels onze petitie “geen gif-troep op Leidse stoep” hebben ondertekend.

Op 25 oktober van dit jaar werd er in onze buurt gespoten met het giftige Roundup om het onkruid op straat en stoep te bestrijden. Vervolgens werden vijf katten uit dezelfde straat tegelijkertijd ziek. Ze moesten heftig braken en hadden last van ernstige diarree. Het waren allemaal katten die regelmatig buiten zijn, zo ook op de dag van het gif spuiten.
Toen wij met buurgenoten hierover spraken, kwamen de verhalen los.
Volgens meerdere getuigen wordt er in Leiden
- gif gespoten in convenantgebied
- gif gespoten op nog geen 10 centimeter van de waterkant
- gif gespoten in geveltuintjes
- gif gespoten bij miezerig weer
- gif gespoten bij te hoge temperaturen
- gif gespoten op plekken waar geen onkruid staat
- op nonchalante wijze met de karretjes in het rond gereden en gif gespoten tegen bomen, in boomspiegels, op nog natte bladerhopen, tegen gevels en naast of zelfs op open putten.

Na een publicatie daarover in de digitale kattenkrant Het Leidsch Katblad, schreef iemand uit een andere wijk aan de redactie:

Deze zomer reed er ook een jongeman door onze straat, met een tank op één of ander klein tractortje op de veel te smalle stoep. Hij had een lang soort spuit, waarmee hij heel gericht had kunnen werken. Maar hij slingerde zijn gif zomaar wat in de rondte, vanaf zijn karretje. Ik zag hem gif spuiten tegen de bloemen die op mijn fietstassen zijn geprint...
Een paar weken daarna werd hij door iemand anders weer in onze straat gesignaleerd.

Getuige deze waarnemingen moge het duidelijk zijn dat in Leiden de voorschriften niet worden gehanteerd, hetgeen een aanzienlijk verhoogd risico oplevert voor de dieren.
Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat de vijf katten op 25 oktober j.l. ziek werden van het op die dag in hun straat gespoten Roundup.

Maar zelfs als alles wel netjes volgens de voorschriften zou gebeuren, vormt dit gif nóg een grote bedreiging  voor de gezondheid  van de dieren.

Er zijn inmiddels vele onderzoeken gedaan naar de schadelijke effecten van het bestrijdingsmiddel Roundup en het bestanddeel glyfosaat.
Deze onderzoeken hebben aangetoond dat glyfosaat-bevattende producten zeer schadelijk zijn voor dieren. Omdat de lijst van aandoeningen zo lang is, is deze als bijlage toegevoegd.

Het is onvermijdelijk dat de in de stad levende dieren het gif binnen krijgen, ook als de voorschriften wel worden opgevolgd.
Onze dieren (honden en katten) lopen zodra de gifkarretjes de hoek van de straat om zijn op de pas-bespoten plekken, snuffelen tussen bladeren (waarbij het gif in hun longen komt) en graven erin, waarna ze bij het schoonlikken van hun poten en vacht het gif inslikken.
Twee jaar geleden kreeg  kat Tokkie Troy van de Uiterstegracht opeens grote, pijnlijke blaren onder haar poten. Dat gebeurde vlak nadat er met Roundup was gesproeid. De dierenarts onderzocht de kat en stond voor een raadsel. We wisten toen nog niet dat het bestrijdingsmiddel Roundup na huidcontact zoiets tot gevolg kan hebben.
Het heeft vele weken geduurd voordat de kat weer zonder pijn kon lopen. Zie onze fotobijlage.
Daarnaast eten honden en katten gras. Als planten met Roundup zijn bespoten, blijft het gif nog 5 dagen in het gewas aanwezig. Zelfs op de bijsluiter van Roundup staat helemaal onderaan in kleine lettertjes dat bespoten planten en grassen pas vijf dagen na het bespuiten zonder risico door dieren gegeten kunnen worden.

Omdat het niet te voorkomen is dat huis- en andere dieren in aanraking komen met Roundup en de gevolgen hiervan zeer ernstig kunnen zijn, vinden wij dat de gemeente zo spoedig mogelijk moet stoppen met deze wijze van onkruidbestrijding.

Dat het Roundupgebruik gevaarlijk is voor mens en dier is geen nieuws voor de gemeente Leiden; zij werd daar al vaak genoeg op gewezen. Hiervoor verwijs ik u naar bijlage 2.

Toch kiest de gemeente er, ondanks alle waarschuwingen, nog steeds voor het onkruid in haar gemeente te bestrijden met het giftige Roundup. De Partij van de Dieren heeft regelmatig gevraagd ermee te stoppen. Wanneer gebeurt dat nu eindelijk?

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de gemeente willens en weten de gezondheid van haar bevolking en dieren in gevaar brengt. Wij vinden dat het nu hoog tijd is het beleid te wijzigen.
Wij verzoeken u dringend ons, onze kinderen en onze dieren niet langer bloot te stellen aan de gevaren van chemische onkruidbestrijding.

Leiden, 22 november 2012
Marit Wormgoor, Oude Rijn
Annemarie Kemp, Uiterstegracht


BIJLAGE 1
Bij laboratoriumonderzoek op dieren (o.a. ratten, muizen, konijnen, honden en kalveren) werden de veel en ernstige nadelige effecten geconstateerd:
- verminderde beweeglijkheid
- verstopte ogen
- oogirritatie
- brandende ogen
- blijvende oogschade
- ademhalingsproblemen
- ernstige irritatie van de luchtpijp
- kortademigheid
- pijnlijke keel
- strottenhoofdontsteking
- ernstige branderigheid van de slokdarm
- beschadigde speekselklier
- aantasting van slijmvliesweefsel
- verhoogd aantal gevallen van schildklierkanker
- longontsteking
- rood gekleurde longen
- met bloed gevulde longen
- gewichtsverlies
- verhoogd samentrekken van de hartspier
- verminderde uitzetting van de hartspier
- lagere bloeddruk
- huidirritatie
- allergische huidreacties
- eczeem
- zwellingen
- huidzweren
- blaren
- misselijkheid
- diaree
- hoofdpijn
- verminderde eetlust
- verminderde gewichtstoename
- aantasting van het zenuwstelsel
- gewichtsveranderingen van nieren en lever
- verhoogd aantal gevallen van levertumoren
- toename van kalium en fosfor in de bloedsomloop
- buitensporige celdeling in de urinebuis
- ontsteking van de maagwand
- afname in spermaproductie
- toename van afwijkend en dood sperma
- verhoogd aantal miskramen
- gewichtsverlies bij foetussen
en
- de dood

bronnen:

BIJLAGE 2

- In 1984 ontvingen alle gemeentebesturen in Nederland een waarschuwend schrijven van de Regionale Inspecties van Volksgezondheid over het risico voor mensen en dieren, die onbewust en ongewenst op openbaar toegankelijke plaatsen in aanraking met bespoten vegetatie komen.
- In april 2005 zonden de Stichting Natuur en Milieu en de Stichting Natuurverrijking informatie over de risico’s van Roundup naar alle Nederlandse Gemeenten en Provincies. (zie bijlage 3)
- In het bijlagenboek bij de jaarrekening 2009 (op 29 juni 2010 vastgesteld door de gemeenteraad) wordt er al gesproken over het beraden op alternatieve methodes omdat er toen een verbod op Roundop dreigde in 2012.
- De Partij voor de Dieren heeft raadsvragen over het gebruik van Roundup gesteld in 2010 en in 2011. [1]
- Het radioprogramma Vroege Vogels stelde in juli 2012 de Leidse onkruidbestrijding aan de kaak.
- Greenpeace heeft vorig jaar een bijzonder uitgebreid rapport over de schadelijke gevolgen van glyfosaat gepubliceerd.
- In de landelijke politiek is motie Grashoff aangenomen om het gebruik van Roundup te verbieden. De ingangsdatum wordt waarschijnlijk voor het mei-reces bekend.
- Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeentes werkt inmiddels met andere, niet giftige methodes.

BIJLAGE 3
In april 2005 zonden de Stichting Natuur en Milieu en de Stichting Natuurverrijking informatie over de risico’s van Roundup naar alle Nederlandse Gemeenten en Provincies:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Raadsleden van de gemeente …../ Provinciaal Bestuur van de provincie ….
Utrecht,  april 2005
ons kenmerk           H:\team natuur en landbouw\users\yl\stichting natuurverrijking\BRF groene lijst gemeenten v05 YL.doc
contactpersoon      Kees Beaart, Stichting Natuurverrijking
                                      Yvonne Lassooy, Stichting Natuur en Milieu
onderwerp               actualisatie Groene Lijst gemeenten 

Geachte  heer/mevrouw,
Stichting Natuurverrijking zet zich in voor vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheden en andere geïnteresseerden te informeren over de risico’s van bestrijdingsmiddelen en alternatieven aan te reiken. Eén van de activiteiten van Natuurverrijking is het bijhouden en openbaar maken van de zogenaamde ‘Groene Lijst’. Deze lijst geeft een overzicht van Nederlandse gemeenten en provincies die openbaar groen en/of bestrating onderhouden, (vrijwel) zonder daarbij gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. De meest recente lijst dateert inmiddels van maart 2002. Of en hoe uw gemeente op dit moment op de Groene Lijst vermeld staat kunt u zien op de website van Natuurverrijking:   home.wanadoo.nl/natuurverrijking (zonder ‘www’).
Een flink aantal gemeenten blijkt het onderhoud van groen en bestrating op een duurzame manier aan te pakken. Dit blijkt uit het feit dat het aantal vermeldingen op de Groene Lijst sinds het verschijnen van de eerste lijst in 1983 voortdurend is toegenomen. Inmiddels zijn circa 280 gemeenten, kernen van gemeenten, stadsdelen en provincies opgenomen in de Groene Lijst.
Aangezien de laatste peiling dateert uit 2002 wil Natuurverrijking de Groene Lijst dit voorjaar actualiseren. Uw hulp daarbij is onmisbaar. Het is dit jaar voor het eerst dat Natuurverrijking u hiervoor benadert in samenwerking met Stichting Natuur en Milieu. Ook Stichting Natuur en Milieu houdt zich al verscheidene jaren bezig met het terugdringen van het bestrijdingsmiddelen-gebruik en het verduurzamen van de landbouw.
Gezamenlijk willen wij u bij deze dan ook uitnodigen wijzigingen en/of aanvullingen op de Groene Lijst door te geven door middel van bijgevoegd invulformulier. Graag ontvangen wij het ingevulde formulier uiterlijk 31 mei aanstaande weer retour, zodat wij de inzendingen kunnen bekijken en de media kunnen berichten over de respons en het resultaat. De geactualiseerde Groene Lijst zal vanaf juli 2005 beschikbaar worden gesteld op de website van Stichting Natuurverrijking, home.wanadoo.nl/natuurverrijking.  
Daarnaast willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op het volgende. Ingegeven door de bezuinigingsrondes bij gemeenten overweegt een aantal gemeenten tóch weer gebruik te gaan maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Deze ontwikkeling baart ons zorgen, het doorzetten van deze trend zou echt een forse stap achteruit betekenen.
Chemische middelen zijn schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Gemeenten gebruiken in vergelijking met de agrarische sector helemaal niet zo veel bestrijdingsmiddelen (ongeveer 1% van het totaal in Nederland). Deze 1% is echter wel verantwoordelijk voor 50% van de afspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Producenten van drinkwater spenderen per jaar ongeveer € 30 miljoen aan het uitfilteren van bestrijdingsmiddelen, zodat het water weer geschikt is als drinkwater.
Wij willen u daarom nadrukkelijk wijzen op de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft in deze.
Hoewel de kosten vaak als argument worden genoemd voor chemische bestrijding raakt dit argument meer en meer achterhaald. Alternatieve bestrijdingsmethoden worden steeds effectiever en het kostenverschil met chemische methoden wordt kleiner. In de bijlage leest u meer over de mogelijke alternatieven.
Speciale aandacht vragen wij voor de DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer), waarbij gewerkt wordt met het middel Roundup, met als werkzame stof glyfosaat. Deze methode wordt gepropageerd als zijnde een duurzaam chemisch alternatief voor het onderhoud van bestrating. Natuurverrijking en Natuur en Milieu verzetten zich tegen dit predikaat. Uitsluitend voor gemeenten die nu gebruik maken van bestrijdingsmiddelen kan de methode zinvol zijn in een overgangstraject naar een nul-gebruik. Voor gemeenten die op dit moment echter bestrijdingsmiddelvrij werken betekent de DOB-methode onmiskenbaar een toename van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, en dus een stap terug. Wij willen er dan ook uitdrukkelijk op wijzen dat ‘DOB-gemeenten’ niet in aanmerking komen voor vermelding op de Groene Lijst. Zie voor concreet aangegeven uitzonderingssituaties, waarbij vermelding op de Groene Lijst wel mogelijk is, de noten die achterin de lijst zijn opgenomen. Voor meer informatie over de kanttekeningen die wij plaatsen bij toepassing van de DOB-methode en gebruik van het middel Roundup verwijzen wij u naar de bijlage.
Wij hopen u met bovenstaande en bijgevoegde informatie voldoende overtuigd te hebben van het belang van duurzame onkruidbestrijding en uw gemeente binnenkort opnieuw of wellicht als nieuwkomer toe te kunnen voegen aan de Groene Lijst. Desgewenst geven wij graag nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,


Stichting Natuur en Milieu                                          Stichting Natuurverrijking,

  
Gijs Kuneman                                                                  Kees Beaart
teammanager Natuur en Landbouw                      voorzitter


[1] Op de één van de raadsvragen van de Partij van de Dieren is geantwoord:
“De gemeente Leiden bestrijdt onkruid op verharding met behulp van de DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer). De DOB-methode is de meest efficiënte en milieuvriendelijkste bestrijdingsmethode gebleken voor onkruid op verharding. Sinds 2009 heeft de gemeente Leiden hiervoor het certificaat Brons Barometer Duurzaam Terreinbeheer.”

Het project Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen is een initiatief van Monsanto, VEWIN (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) en Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden (nu Hollandse Delta). Monsanto is de producent van Roundup!
Er is hier sprake van een zeer kwalijke belangenverstrengeling en de gemeente kan zich ons inziens niet met goed fatsoen achter de DOB-methode verschuilen.

8 opmerkingen:

Truus zei

Geweldig gedaan!!

Wendy zei

Professioneel hoor.
Chapeaux !
Veel dank voor al het werk.

Jacq. zei

Heel goed van jullie! Ik denk dat mijn Moppie ook bloot gesteld is geweest aan roundup als ik de klachten lees. De da en ik dachten dat hij (de Mop dus) niesziekte had maar na onderzoek van zijn snot blijkt hij het niet te hebben. De da staat voor een raadsel en oppert nu dat er misschien een gasspriet in zijn neus zit. Maar als ik hem gade sla, kan ik dat niet voorstellen. Ik denk nu, na de klachten over Rondup te lezen,dat hij zeer geïrriteerde slijmvliezen heeft. Ik heb ook regelmatig spuitmannen gezien en daarna liep de Mop erdoorheen en/of at gras. Ga deze bevindingen met mijn da bespreken. WEG MET RONDUP!!!!!

Walter zei

"Ik zag hem gif spuiten tegen de bloemen die op mijn fietstassen zijn geprint...".

Zouden die spuiters soms ook gaan hallucineren van glyfosaat ?
Dat ze zeg maar raar worden in hun hoofden ?
Ze moeten veiligheidsbrillen op, maar in de tuinbouw worden bijv. ook zuurstofmaskers gedragen. Roundup is nauw verwant aan DDT en Agent Orange, dat Vietnamese drama.

drs. Fred Rohde zei

BRAVO! Dat was een excellente actie van Margit en Annemarie. Ik ben bereid om mijn overjarige lichaam onverzettelijk voor de gifspuitbolide te posteren mocht deze nogmaals in onze wijk gesignaleerd worden. Wellicht kan er een telefoonketting opgesteld worden om de RoundUp te omsingelen en het gifspuiten verder onmogelijk te maken. De bewoners zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun huisdieren. RoundUp nooit meer in onze wijk. Mijn motto is: "RoundUp RotUp". 'The battle is on'.

drs. Rosita S. zei

@drs. Fred:
Heerlijk die geestdrift van oudere jongeren.
We zijn weer op de barricades; wij de kinderen van Silent Spring.
De Club van Leiden zeg maar.

kees zei

Prima gedaan Annemarie.


Je informatie kan nog vaak van belang zijn bij beslissingen m.b.t. gebruik van het gif.
Jammer dat ik het dinsdag jl. nog niet had bij de behandeling van een klacht over reclame voor Roundup bij de Reclame Code Commissie.


namens mens, natuur, milieu en natuurlijk alle katten dank voor je werk!!
met hartelijke groet,


Kees Beaart
adviseur kruidenbeheer

oma Teske zei

Het is een vervelend kreng dat kind van Kemp.
Altijd dat gezeik over haar poespas dit en mispoes dat.
Maar dit ken niet, poesen vergiftigen.
Goed dat ze het zegt die petitie.